ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Huhtikuun alussa aloitettu Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, sillä jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu Visiiri-hankkeen myötä kansalliseksi ekosysteemiksi, tuoden yritykset saman keskustelupöydän ääreen.

Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

ICT-alan ympäristövaikutukset kasvavat nopeasti, ja tulevaisuudessa tahti vain kiihtyy. Ala on nousemassa yhdeksi merkittävimmistä päästöjen lähteistä.

Kiristyvä regulatiivinen paine ja esimerkiksi EU:n CSRD-direktiivin kestävyysraportoinnin velvoitteet yhdessä kasvavan jätevuoren kanssa pakottavat myös ICT-alan tekemään työtä vihreän siirtymän eteen.

ICT-alan merkitystä päästöjen tuottajana ei välttämättä vielä tunnisteta, vaikka alan päästöt ovat jo samaa luokkaa kuin lentoliikenteen.

”Nykyisellään helposti syyllistetään lentomatkustajia ilmaston tuhoamisesta, mutta harvoin kuulee ketään syytettävän Netflixin katsomisesta”, kuvailee tilannetta vuoden 2023 Tivi-vaikuttajana palkittu Lappeenrannan teknillisen eli LUT-yliopiston ohjelmistotuotannon professori Jari Porras.

”Muutkin sektorit voivat ajatella ICT:tä – ei pelkästään työvälineenä – vaan välineenä, jonka avulla voi päästä omiin ympäristötavoitteisiin. ICT ei pelkästään edistä vaan se oikeastaan tekee vihreän siirtymän mahdolliseksi.”

Ja tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua. Toiminnan kehittäminen Green ICT:n mukaisesti näkyy positiivisten ilmastovaikutusten lisäksi usein myös suoraan yrityksen taloudessa, sillä yrityksen vihreämpi toiminta tuo säästöä muun muassa energiankulutuksesta.

Vihreä siirtymä on jo tätä päivää

Vihreän siirtymän haasteet eivät ole edessä jossain tulevaisuudessa, vaan ne ovat monelle yritykselle jo osa arkea.

CSRD-direktiivi velvoittaa isommat yritykset vastuullisuusraportointiin kuluvan vuoden tilikauden tiedoista. Seuraavana vuonna vuorossa ovat pienemmät yritykset, ja lopulta vuonna 2026 lähes kaikki yritykset ovat vastuullisuusraportoinnin piirissä.

Vastuullisuusasiat voivat koskettaa jo nyt pienempiäkin yrityksiä, mikäli ne ovat CSRD-vaatimusten piirissä olevan isomman yrityksen toimitus- ja arvoketjussa. Myös kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja osaavat vaatia kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Jos Green ICT -asiat ovat kunnossa, ympäristöystävällisestä toiminnasta tulee kilpailuvaltti.

Vihreä siirtymä ei kuitenkaan ole pelkkää raportointia, vaan se on ennen kaikkea tekoja ja toiminnan muutoksia, joista raportoidaan. Toimintaa on helpompi muuttaa vihreään suuntaan riittävän tietotaidon avulla. Tätä tietotaitoa Green ICT Visiiri tarjoaa hankkeeseen osallistuville yrityksille.

ICT-alan kädenjälki näkyy myös muilla toimialoilla

ICT-alan vaikutus ympäristöasioihin toimii kahdella tavalla, käden- ja jalanjälkenä, ja alalla on merkittävä rooli ympäristöasioissa.

Jalanjälki on omien ratkaisujen vaikutus oman alan päästöihin ja ympäristövaikutuksiin. ICT:n jalanjälkeen vaikuttaa esimerkiksi järjestelmien virran kulutus. Nykyisen tekoälyn nousun aikakautena ja muun digitalisaation kasvun myötä tämä tulee vain lisääntymään. Kun yritys kehittää toimintaansa Green ICT:n mukaisesti, se voi säästää energiankulutuksessa, mikä näkyy suoraan viivan alla.

Kädenjäljellä taas tarkoitetaan sitä, miten toimijan ratkaisut vaikuttavat toisten osapuolten energiasäästöön, ympäristövaikutuksiin ja kestävyyteen. ICT-alan kädenjälki voi vaikuttaa monen muun alan hiilijalanjälkeen ja ylipäätään selviytymiseen EU:n vihreän siirtymän tavoitteista sekä velvollisuuksista.

Matalan kynnyksen tie vihreään siirtymään

Miten ICT-yritykset voisivat parhaiten vastata vihreän siirtymän vaatimuksiin? Vastauksena haasteisiin on perustettu valtakunnallinen Green ICT Visiiri -hanke. Se on ICT-alan vihreän siirtymän hanke, jossa kehitetään kansallista osaamista sekä edistetään Green ICT:n käyttöönottoa Suomessa.

Green ICT Visiiri -hanke tarjoaa monipuolisia hyötyjä osallistujille:

1. Kansalliset ekosysteemitapaamiset

Verkkotapaamiset ovat nopea ja helppo tapa pysyä selvillä kehityksen kärjestä sekä verkostoitua. Tapaamiset ovat kaikille avoimia verkkotapaamisia. Ensimmäinen valtakunnallinen ekosysteemitapaaminen on 17.6.2024 kello 12.30.

2. Maakunnallinen toiminta

Visiiri-hanke laajenee myös maakuntiin, joissa käynnistetään maakunnallisia ekosysteemejä. Nämä ovat erinomaisia alueellisia verkostoitumistilaisuuksia alueen yrityksille ja muille toimijoille. Tilaisuudet tarjoavat oivallisen ympäristön yhdessä oppimiselle ja kehittämiselle.

3. Yritysten yhteiskehittäminen

Yritykset voivat osallistua hankkeen mittareiden kehittämiseen ja käyttää kehitystyöhön TIEKEn sekä hankkeeseen osallistuvien yliopistojen aikaa.

Yhteiskehittämiseen sisältyy myös räätälöityä koulutusta henkilöstölle, johon on mahdollista saada EU:n De minimis -tukea. Tuen kautta koulutuksen arvo on noin 1800 euroa. Koulutuksen voi myös ostaa, mikäli yritys ei ole oikeutettu tukeen. De minimis -tuki on vähäisen ja kilpailua vääristämättömän EU-tuen instrumentti.

”Green ICT Visiiri -hanke tarjoaa yrityksille kivuttoman matalan kynnyksen tavan tutustua aihepiiriin. Mahdollisuus osallistua hankkeeseen kannattaa käyttää”, Turun yliopiston ohjelmistotekniikan apulaisprofessori Tuomas Mäkilä sanoo.

Mäkilä kertoo, että hankkeen myötä syntyy tuotteistetumpia palveluita ja työkaluja, joilla voidaan entistä helpommin mitata ja arvioida järjestelmien ympäristötehokkuutta.

Mittauksen ja arvioinnin helpottumisen myötä myös päätöksenteko helpottuu, jolloin toiminnan kehittäminen energiatehokkaampaan suuntaan on yksinkertaisempaa.

Green ICT on investointi, joka tuo kilpailuetua

Green ICT Visiiri -hanke tarjoaa yrityksille monia hyötyjä liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kun yritys on mukana Visiiri-hankkeessa, tulee ympäristöystävällisyydestä vähitellen luonteva osa yrityksen prosesseja. Näin vihreästä siirtymästä tulee lopulta yritykselle kilpailuetu.

Jari Porras painottaa, että Green ICT on hyvä nähdä investointina osaamiseen, uusiin tapoihin ja haluun tehdä asioita tehokkaammin, luontoa huomioiden.

”Pidemmän päälle, kun asioita tehdään energiatehokkaammin, alkaa vaikutus näkyä myös kulurakenteessa ja sitä kautta liikevoitossa.”

Porras neuvoo kolme ensiaskelta, joiden avulla yritys voi ryhtyä toimiin Green ICT:n saralla:

  1. Aseta yritykselle ensimmäisenä ylätason ymmärrettävät tavoitteet.
  2. Viesti tavoitteista koko organisaatiolle niin, että joka tasolla henkilöstö ymmärtää, mitä tavoitteet merkitsevät kunkin omassa työssä ja miksi niiden mukaan toimitaan.
  3. Vie Green ICT osaksi prosesseja.

Etua verkostoitumisesta yritysten ja yliopistojen huippuasiantuntijoiden kanssa

Muiden Green ICT Visiiri -hankkeeseen osallistuvien kanssa yritys voi jakaa kokemuksiaan ja oppejaan ja samalla itsekin kehittyä.

”Yhdessä voimme tehdä ICT-yrityksistämme ympäristöystävällisempiä ja tehdä Suomesta liikenne- ja viestintäministeriön ICT-strategian mukaisen mallimaan”, Porras maalailee tulevaisuutta.

Mäkilä näkee, että ne yritykset, jotka jo toteuttavat Green ICT:tä, saavat etua verkostoitumisesta muiden samanhenkisten yritysten kanssa.

”Tällaiset yritykset saavat hyötyjä yliopistojen ja hankkeessa mukana olevien huippuasiantuntijoiden osaamisesta sekä viimeisimmistä tutkimuksista.”

Työkaluja ja tietoa oman yrityksen kehittämiseen

Visiiri-hanke tarjoaa erinomaisen kanavan hankkia tietoa Green ICT -teemoista. Hankkeen työpaketeissa kehitetään malleja ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten selvittämiseen ja seurantaan esimerkiksi mittaamisen, konsultoinnin, ohjelmisto- sekä tietoliikenne- ja konesalien näkökulmista.

Ympäristövaikutusten mittaamisen asioita pohditaan hankkeessa Turun yliopiston johdolla. Oulun yliopiston Visiiri-hankkeen puitteissa tehtävä työ kytkeytyy 6G-lippulaivaohjelmaan, jossa tutkitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tulevaisuuden tietoverkkoja.

”Ympäristökestävyyden ohella tietoverkkojen suunnittelussa, valmistelussa ja käytössä pyritään lisäämään myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä”, kertoo Sanna Tuomela, joka on Oulun yliopiston Green ICT Visiiri -hankeosuuden projektipäällikkö.

Oulun yliopiston vastuulla oleva osuus kohdistuu erityisesti matkaviestinverkkojen ympäristökestävyyteen kuten esimerkiksi verkkojen energiatehokkuuteen.

”Visiiri-hankkeessa yritykset voivat osallistua tutkimukseen esimerkiksi tuomalla tutkimuskäyttöön käyttötapaustietoa matkaviestinverkkojen ympäristökestävyydestä ja energiatehokkuudesta sekä tulemalla mukaan kansalliseen Green ICT -verkostoon.

Verkoston kautta voi osallistua keskusteluun ja saada työkaluja sekä tietoa oman yrityksen ympäristökestävyyden kehittämistä varten.”

Itä-Suomen yliopiston osuus Visiirissä taas keskittyy vihreän ICT:n ja ympäristöystävällisyyden huomioimiseen konesaliympäristöissä ja palvelinlaitteistoissa.

”Ympäristökestävyystavoitteet heijastuvat koko IT-palvelutuotannon arvoketjuun kuten konesalitoimittajien valintaan, palveluiden suunnitteluun, kestävään palvelutuotantoon digitalisaation avulla sekä työasemien ja mobiililaitteiden hallintaan ja kierrätykseen tehokkaasti mutta tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia noudattaen” toteaa Marko Jäntti, digitaalisen palvelujohtamisen dosentti Itä-Suomen yliopistosta.

Kaikki yritykset mukaan Green ICT Visiiri -hankkeeseen!

TIEKE kumppaneineen on toteuttanut jo kolme Green ICT-hanketta. Aikaisempien hankkeiden tulokset ja mm. pohjoismainen vuoropuhelu ovat herättäneet kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella.

Jatkossa kaikki yritykset voivat liittyä Visiiri-hankkeeseen ja päästä mukaan vaikuttamaan käytännön tasolla vihreään siirtymään. Mitä useampi yritys osallistuu Visiiri-hankkeeseen, sen laajemmalle tietoisuus leviää.


Green ICT Visiiri -hankkeen tarjoama lisäarvo yritykselle

Green ICT Visiiri -hanke auttaa ajattelemaan, mukauttamaan ja muuttamaan toimintaa vastuullisemmaksi ja siten vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin.

Hankkeen ansiosta yritys voi saada lisää uutta liikevaihtoa, ja nykyisille asiakkaille se voi tuottaa lisäarvoa. Yhä useampi kuluttaja ja siten myös yritykset ovat ympäristötietoisia. Todennettu ympäristöystävällinen toiminta vaikuttaa hankintapäätöksiin positiivisesti.

Yritykset saavat olla mukana tutkimus-, kehitys ja innovointitoiminnassa huippuyliopistojen ja asiantuntijoiden kanssa ja kehittää omaa toimintaansa.

Yritys voi saada viimeisintä tutkimustietoa, jonka avulla omassa liiketoiminnassa on mahdollista saada hyötyä Green ICT -ajattelusta.

Hankkeen tapaamiset tarjoavat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia. Yritys voi esitellä omia Green ICT -toimiaan tapaamisissa ja saada näkyvyyttä.

Yritys saa nimensä ja logonsa rahoittajana kaikkiin hankkeen materiaaleihin. Lisäksi yritys saa Green ICT -ekosysteemin perustajajäsenen merkin, jota voi käyttää omissa materiaaleissaan.

Hankkeessa kehitetään kattava ohjeistus- ja itseopiskelupaketti tietotaidon synnyttämiseen ja päivittämiseen. Sen avulla kuka tahansa yrityksestä voi kehittää tietojaan ja taitojaan ilmaiseksi.
Hanke tarjoaa koulutusta yritysten henkilöstölle. Koulutuksiin voi saada myös tukea, jolloin ne ovat yritykselle ilmaisia.

Hankkeen puitteissa kehitetään ja tuotetaan ilmaisia työkaluja sekä informaatiota energiatehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen. Niiden avulla yritys voi huomioida energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden esimerkiksi ICT-laitehankinnoissaan.

Yritys saa apua regulaatioiden ymmärtämiseen, esimerkiksi liittyen siihen, miten yrityksen toiminta vastaa CSRD-direktiivin kestävyysraportointivelvollisuuksiin ja mitä tietoa raportteihin tulee ilmoittaa.
Hankkeessa kehitetään raportointimalleja yhdessä raportointivelvollisten yritysten kanssa, jotta raportointi on mahdollisimman helppoa ja automaattista. Raportointi koskettaa jo vuonna 2026 lähes kaikkia.

Yritys- ja yliopistokontaktien kautta yritykselle voi avautua myös mahdollisuuksia opinnäytetöihin ja muihin kehittämisprojekteihin.

Yritys voi saavuttaa hankkeen ansiosta merkittäviä suoria rahallisia säästöjä. Esimerkiksi energiatehokkaamman toteutusalustan valinta voi tuottaa kymmenien prosenttien säästöt energiankulutuksessa.

Kaikkien hankkeen työkalujen käyttö ja osallistuminen hankkeen toimintaan on ilmaista.

Tule mukaan toimintaan ja liity Green ICT Visiiri -hankkeeseen! Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilään.


Green ICT Visiiri tarjoaa vihreitä työkaluja ja monipuolisia menetelmiä

Green ICT Visiiri -hanke luo kokonaiskuvan Suomen ICT-alan vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön.
Hanke tukee ICT-alan vihreää siirtymää yhdistämällä alan toimijat valtakunnalliseen ekosysteemiin. Ekosysteemi tekee mahdolliseksi parhaiden käytäntöjen jakamisen ja suomalaisen teollisuuden ja akateemisten toimijoiden kohtaamisen.

Hanke kehittää menetelmiä ICT-alan ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tuottaa ympäristötietoisuutta lisääviä koulutusmateriaaleja yritysten käyttöön. Myös osana aiemmin toteutettuja Green ICT -hankkeita on kehitetty jo useita hyödyllisiä työkaluja organisaatioiden käyttöön:  
Green ICT -kehityssuunnitelmatyökalu on helppo ja nopea ilmainen itsearviointityökalu, jonka avulla yrityksen on mahdollista tuottaa kehityssuunnitelma kohti vihreää siirtymää.

Green ICT MitViDi -hankkeessa kehitettiin ohjelmistojen energiakulutuksen ja ilmastovaikutusten arviointityökalu. Se helpottaa ostopäätöksissä ja kilpailutuksissa ICT-hankintoja tehdessä.
Hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE. Hankekumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun Yliopisto, TIVIA ry ja Turun yliopisto.
Hankkeessa ovat yhteistyöyrityksinä mukana Accountor Finago Oy, Alvidiotech Oy, CTRL Reality Oy, Exove Oy, Hiottu Oy, MorrowX Oy, Netum Oy, NorthCode Oy, Solita Oy, Sorware Ay ja Trail Openers Oy.
Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Tilaa Green ICT -uutiskirje! Uutiskirje tarjoaa tietoa hankkeen tapahtumista sekä eri keinoista edistää vihreää siirtymää organisaatioiden palvelutuotannossa ja hankinnoissa.

Liity myös Green ICT:n LinkedIn-ryhmään!