1. Ilmasto- ja ympäristöstrategia

1. Ilmasto- ja ympäristöstrategia

Miten ilmaston ja ympäristön huomiointi näkyy yrityksessäsi?

Yrityksen strategiassa
Yrityksen toimintasuunnitelmassa
Yrityksen mitattavina tavoitteina
Arjen toiminnassa ja päätöksissä
Jollain muulla tavoin yrityksen toiminnassa

Arvioi, millä tasolla yrityksessänne tunnetaan ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutukset (esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt ja kiertotalous)

Sijoittajat, omistajat, hallitus
Operatiivinen johto
Keskijohto / päällikkötaso
Työntekijät

Missä vaiheessa yrityksenne hiilijalanjäljen laskenta tällä hetkellä on?

Millä laskentamallilla hiilijalanjälki on arvioitu?
JOS GHG-PROTOKOLLA, Mitkä päästöt (Scope 1,2 ja 3 mukaan) ovat mukana yrityksenne tavoitteissa ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle? Valitse yksi.
Scope 1-3 ovat Greenhouse Gas Protocol -protokollassa määritellyt laajuudet päästöjen laskennalle. Scope 1 tarkoittaa suoria päästöjä, Scope 2 välittömiä epäsuoria päästöjä ja Scope 3 kokonaan epäsuoria päästöjä.
JOS JOKU MUU MALLI, mitä päästöjä siinä otetaan huomioon?
Yrityksen päästöt voi jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin, sekä arvoketjun päästöihin, joihin yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa. Suorat päästöt ovat päästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen liiketoiminnasta. Epäsuorat päästöt tulevat hankitusta energiasta. Arvoketjun päästöt tulevat alihankkijoilta, toimittajilta ja asiakastoiminnasta.

Onko yrityksellänne hiilineutraalisuustavoitetta?

Milloin hillineutraaliustavoite on tarkoitus saavuttaa?

Miten yrityksenne on sitoutunut hoitamaan tai suunnittelee hoitavansa päästövaikutuksensa?

Miten yrityksenne on sitoutunut hoitamaan päästövaikutuksensa?

Onko yrityksellänne kiertotaloussuunnitelmaa?

Onko yrityksellänne kiertotaloussuunnitelmaa?

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Entä millaisia ilmasto- ja ympäristötoimia teette yhteistyössä asiakkaidenne ja sidosryhmienne kanssa?
Välitättekö asiakkaallenne tietoa ohjelmistojen ilmasto- ja ympäristöystävällisestä käytöstä?
Missä määrin edellytätte alihankkijoiltanne ja yhteistyökumppaneiltanne joitakin ilmaston ja ympäristön huomioivia toimia?
Miten seuraatte edellyttämienne toimien täyttymistä?

Sallitteko vastausten anonyymin käytön tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin?
Yrityksen henkilöstömäärä