3. Liiketoiminta- ja tukitoiminnot

3. Liiketoiminta- ja tukitoiminnot

Liiketoiminta- ja tukitoiminnot

Millaisia käytännön ilmastotoimia olette jo ottaneet yhteisesti käyttöön yrityksessänne?
Millaisia ilmastovaikutusten seurantajärjestelmiä yrityksellänne on käytössä?

Miten yritys (aikoo) kehittää ilmasto- ja ympäristöosaamistaan ohjelmistotuotannossa?

Ohjelmistotekniikka kehittyy jatkuvasti, uusia ohjelmointikieliä julkaistessa sekä algoritmiikan, tietorakenteiden ja tietokantateknologian kehittyessä. Myös suunnittelumetodit kehittyvät yhä enemmän ottamaan huomioon kestävyystekijöitä. Parhaiden käytänteiden hallitseminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Kannustetaanko yrityksessänne henkilöstöä perehtymään ilmasto- ja ympäristöasioihin?

Millä tavoin yrityksessänne kannustetaan perehtymään ilmasto- ja ympäristöasioihin? (valitse kaikki ne kohdat, jotka koskevat yritystänne)

Yritys suosittelee ja tarjoaa koulutuksia aiheesta.
Henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua ilmastoasioihin oman mielenkiintonsa mukaisesti työajalla.
Henkilöstöä kannustetaan perehtymään ilmasto- ja ympäristöasioihin oman kiinnostuksen mukaan työajalla.
Oppiminen tapahtuu projektien puitteissa.
Huomioitteko rekrytoitavien henkilöiden tietotasoa vihreydestä?

Yrityksen ICT-infrastruktuuri

Mitä osia kuuluu yrityksen hallitsemaan ICT infrastruktuuriin? Voit valita useita. Valitsemistasi kohdista tulee jatkokysymys.
Tähän kysymykseen sisältyvät myös leasing-laitteet.
Vastasit, että yrityksesi hallinnassa on palvelimia, konesali ja/tai verkkolaitteita. Miten elinkaari on huomioitu näissä?
Vastasit, että yrityksesi omistaa tietokoneita. Millaisilla tavoilla niiden hankinnoissa huomioidaan ilmasto ja ympäristö? Voit valita useita.
Vastasit, että yrityksesi omistaa tulostimia. Millaisilla tavoilla niiden hankinnoissa huomioidaan ilmasto ja ympäristö? Voit valita useita.
Vastasit, että yrityksesi omistaa puhelimia. Millaisilla tavoilla niiden hankinnoissa huomioidaan ilmasto ja ympäristö? Voit valita useita.

Mitä seuraavista asioista otatte tyypillisesti huomioon konesalin / datakeskusten / palvelinkeskusten valinnassa, jos voitte asiaan vaikuttaa? Voit valita useita.
Mistä energialähteestä konesalinne tai pilvipalvelunne käyttämä energia tulee? Valitse yksi.
Mitä verkkoyhteyksiä käytätte pääsääntöisesti yrityksen toimitiloissa työskennellessänne? Valitse yksi.
Oletteko tietoisia siitä, millaisia yhteyksiä työntekijänne käyttävät etätyöskentelyssä? Valitse yksi.

Sertifkaatit ja merkit

Onko käytössänne jokin ympäristömerkki? Voit valita useita.
Mitä ympäristömerkkejä tai -sertifikaatteja käytätte ohjelmistotuotannon työkaluissa? Voit valita useita.
Ohjelmistotuotannon työkaluilla viitataan tuotannossa käytettyihin laitteisiin, kuten työasemiin, läppäreihin ja palvelimiin.
Mikä on yrityksen toimitilojen RTS-luokitus? Valitse yksi.
RTS-ympäristöluokitus on suomalainen rakennusalan ympäristöluokitus, joka perustuu eurooppalaisiin standardeihin. Se myönnetään valmiille rakennukselle kolmannen osapuolen puolueettomaan auditoinnin jälkeen, jos rakennuksen todetaan täyttävän vaadittavat ehdot. RTS-ympäristöluokitus kertoo, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu kestävästi, ympäristöystävällisesti ja Suomen olosuhteet huomioiden.

Toimitilat ja henkilöstö

Onko yrityksessä vastuutahoa kestävään kehitykseen, ilmastotyöhön, ympäristötyöhön tai vastuullisuuteen?
Mistä lähteestä toimistotilojenne käyttämä sähkö tulee?
Onko paikallista sähköntuottoa esim. aurinkopaneeleita tai pientuulivoimaa?
Kerroit, että teillä osa toimistonne sähköstä on uusiutuvaa paikallistuotantoa. Miten suuri osa (%)?
Mistä lähteestä toimistotilojenne käyttämä lämpö tulee?
Onko paikallista lämmöntuottoa (esim. maalämpö tai laitteiston hukkalämpö)?
Kerroit, että teillä osa toimistonne lämmöstä on uusiutuvaa paikallistuotantoa. Miten suuri osa (%)?

Sallitteko vastausten anonyymin käytön tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin?
Yrityksen henkilöstömäärä